Vipeunge. (Foto: Anders Braanaas)

Vipeunge. Foto: Anders Braanaas

Vipe i vanskar?

Det er registrert ein stor tilbakegang for vipene over heile landet, mange stader så mykje som 80% reduksjon dei siste 15-20 åra. Norsk Ornitologisk Forening si fylkesavdeling i Sogn og Fjordane ønskjer difor å undersøkje situasjonen i vårt fylke.

Tips frå publikum er avgjerande viktig, opplyser foreininga. Målet med tiltaket er å få oversikt over vipene sin situasjon i Sogn og Fjordane, og samstundes informere om tiltak som kan gjerast for å sikre at vipene lukkast med å få fram ungar.

- Vi ønskjer å få eit tal på hekkande fuglar, og finne kjerneområde for vipe i fylket. Vi er takksame for tips frå dei som finn hekkande fuglar. Det er fuglar som viser klare teikn på å hekke, som varslande åtferd, egg og ungar vi er interesserte i tips om. Den som sender inn tipset bør opplyse om det er varslande åtferd, egg, reir eller ungar dei har observert. Vidare ynskjer vi namnet på den som sender tipset, kommunenamn, og namnet på staden der vipa hekkar. Gjerne og namnet til grunneigaren, seier leiar i NOF Sogn og Fjordane, Torbjørn Hasund. NOF Sogn og Fjordane har eiga facebookgruppe der observasjonar kan meldast. Nestleiar i styret, Jan Ove Sagerøy, tek også imot observasjonar.

Dei som er brukarar på www.artsobservasjoner.no kan dei leggje observasjonen direkte inn der.

- Der vil vi opprette eit eige prosjekt på vipe i Sogn og Fjordane. Det er også aktuelt å gjere grundigare undersøkingar av hekkesuksess på utvalde stader i fylket der vi veit det framleis er gode tal på hekkingar, fortel Hasund.

- Røynde fugleobservatørar vil oppsøkje moglege hekkeområde for å registrere hekkande viper. Så langt som mogeleg vil ein bruke kikkert og teleskop frå veg for å finna fuglane. Det kan vera aktuelt å be grunneigaren om lov til å gå ut på markene i terreng der ein ikkje har fri sikt frå veg.

Norsk Ornitologisk Forening avd. Sogn og Fjordane har også ei oppmoding til gardbrukarar og andre grunneigarar.

-Vi veit at mange grunneigarar ønskjer å ta vare på desse vakre fuglane. Det er ein del enkle tiltak som kan hjelpe, seier Hasund.

Råd til gardbrukarar og andre grunneigarar:

  • Merk reiret med ein tynn pinne slik at ein ikkje uforvarande køyrer over reiret når ein arbeider med jorda. Pinnen bør vere så tynn at den ikkje er eigna sitjestad for skjor og kråke.
  • Reir kan flyttast nokre få meter ved å ta ei spade under heile reiret når ein skal pløye, ved gylling med slange eller liknande. Legg det helst tilbake etterpå.
  • Dekk reiret med ei bøtte eller plast for ei kort stund når ein skal spreia møk.
  • Når ein skal slå graset vil det beste vere å ta til i midten og arbeide seg utover, slik at ungane får røma unna. Spar helst litt gras i kantane der ungane kan gøyme seg.
Meir å lese på Fjordingen:

Olafur Sveinsson med lang fartstid i Norge

Blir Stryn sin nye trenar

Islendingen Olafur Sveinsson er den nye trenaren for Stryn sitt 2. divisjonslag i handball for herrar.

Nye framsyningar av utandørs-musikalen Årringar

– Nye grep, men gjenkjenneleg

Andre helga i august kan ein på nytt oppleve musikalen Årringar ved Sagedammen. Stykket er i all hovudsak det same, likeins aktørane som er med, men nye grep frå regissør og koreograf vil likevel gi kjensla av nytt for dei som har sett det før.

Satsar meir på utstilling og botanisk hage

Med både ny dagleg leiar og salgs- og marknadssjef, så er det spennande ting på gang ved nasjonalparksenteret.

Hornindal og Markane skyttarlag

Følg olsokstemne

Olsokstemnet i skyting strekkjer seg over sju dagar, og det innmeldt over 200 skyttar frå alle kantar av landet.