Illustrasjonsbilde.
            (Foto: Harald Vartdal (arkiv))

Illustrasjonsbilde.Foto: Harald Vartdal (arkiv)

Tre av fire hushald eig eigen bustad

77 prosent av norske privathushald eig bustaden dei bur i. Samtidig viser statistikken at éin av ti personar bur trongt.

Det er omtrent 2,3 millionar privathushald i landet, og blant desse eig 14 prosent bustadar i burettslag, mens 63 prosent er sjølveigarar, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Delen har berre endra seg minimalt sidan førre statistikk om buforhold som kom for to år sidan. Det er derimot betydelege forskjellar i eigarskap mellom befolkningsgrupper og ulike delar av landet, ifølgje SSB.

Det er par med noko eldre barn som i størst grad eig eigen bustad, mens over halvparten av eineforsørgarar med små barn leiger bustaden sin. Statistikken viser også at éin av ti personar og éin av tjue hushald bur trongt. Dette gjeld særleg barnefamiliar, hushald med låg inntekt og innvandrarar. SSB reknar hushald for trongbudde dersom talet på rom i bustaden er mindre enn talet på personar og talet på kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person.

Dersom éin person bur på eitt rom blir dette også rekna som trongt. Etter denne definisjonen bur 530.000 personar trongt.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne

Utbetring av dam Holevatnet

Prislapp på 19,5 millionar

Ber formannskapet om fullmakt til låneopptak