Per Kjøllesdal (Sp) hadde smilen på lur etter diskusjonen med Ole Gunnar Krakhellen (H), Arnstein Menes (Sp) og Frank Willy Djuvik (Frp).
(Foto: Inge Fænn)

Per Kjøllesdal (Sp) hadde smilen på lur etter diskusjonen med Ole Gunnar Krakhellen (H), Arnstein Menes (Sp) og Frank Willy Djuvik (Frp). Foto: Inge Fænn

Knapt fleirtal for å fullføre Olden-Innvik

Med eit knapt fleirtal på 20 mot 17 røyster vedtok fylkestinget i dag å gjere fv 60 ferdig mellom Ugla og Skarstein. Det vil seie at fylkestinget ikkje ville gå inn for fylkesutvalet si løysing der berre halvparten av strekninga vert bygd ut no, medan resten ville bli avgjort seinare.

Dei som stod bak fleirtalsvedtaket var Sp (med unntak av Jenny Følling, Karen Marie Hjelmeseter og Anders Ryssdal), H, Frp og Venstre. Heile Ap-gruppa røysta i mot, og ville ha vurdering av resterande strekning på 2,5 kilometer når fylkestinget møtest på nytt i juni.

Debatten var til dels hard, med diskusjon om alt frå økonomi til vegbreidde og tidspunkt for realisering av prosjektet. Trude Brosvik (KrF) var den som kanskje gjekk lengst også i å setje veg opp mot andre fylkeskommunale prioriteringar. I innlegget sitt drog ho fram Stryn vgs som for eit par år sidan stod på fylkesrådmannen si liste over vidaregåande skular som var føreslege nedlagt, og sa rett ut at ho vil prioritere det ein kan innafor skule og heller vente med vegbygging.

Siv Langøen Rotevatn (V) sa seg lei av aldri å bli ferdig med Olden-Innvik. Ho bad innstendig om at eit større fleirtal skulle slutte opp om å fullføre prosjektet og bli ferdig.

Også Frank Willy Djuvik (Frp) sa rett ut at no er tida inne for å gjere ferdig Norges verste veg, utan fleire utsetjingar. Det same sa Arnstein menes (Sp) og Ole Gunnar Krakhellen (H).


Forslaget som fekk fleirtal i fylkestinget ser slik ut:

1. Fylkestinget vedtek, med tilvising til eige vedtak i FT-sak 50/14 Budsjett 2015/økonomiplan
2016 (17-18), at Fv. 60 Ugla-Skarstein vert utbetra som følgjer:
a) Vangbergtunnelen skal byggjast med profil T9,5 og med naudnett og DAB.
b) Vegen skal byggast med vegbredde 7,5
b) Det skal byggjast ny veg med 0,8 meter overbygning.
d) Sjøfyllingar skal sikrast mot utvasking.
e) Det skal ikkje byggjast ny gang- og sykkelveg på strekninga.
2. For å møte ev. kostnadsoverskridingar skal det setjast av 10pst. av kostnadsoverslaget, på
eit avviksfond.
3. Konsekvensane for budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2019 vert å kome tilbake til i
tertialrapportane i 2015 og i samband med arbeidet med nemnde økonomiplan.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Vil kjøpe dette bygget

Drivar av "Løvland - spiseri og pub" vil ekspandere på Grodås

Ny rapport viser at komande vegprosjekt i NTP kan ryke:

Fleire vegprosjekt trua av enorm kostnadsauke

E39 Byrkjelo - Sandane er i fare, ifølge ny rapport. Strynefjellsvegen er ikkje nemd

Forsinka drikkevatn til Nordsida

Etter planen skulle 115 vassabonnentar på Nordsida bli påkopla etterlengta nytt drikkevatn i løpet av juni, men for dei fleste har vatnet enno ikkje kome i kranane.

Her opnast det for tungtransport

- I løpet av eit par dagar vil vi opne for tungtransport gjennom Utvik, seier Statens vegvesen onsdag kveld

Martine Lefdal (23) frå Stryn er dagleg leiar på Riva Italia

Spennande kvardag og mykje arbeid

- Kan ha bru klar om ei veke om det er vilje til det

Nye klare ønske for veg og bru i Utvik

Raskare opning av fv 60 gjennom Utvik også for vogntog. Bruer som er sikre mot neste storflaum. Det var to klare ønske i onsdagens vegmøte i Stryn.

Vil kjøpe dette bygget

Drivar av "Løvland - spiseri og pub" vil ekspandere på Grodås

Ny rapport viser at komande vegprosjekt i NTP kan ryke:

Fleire vegprosjekt trua av enorm kostnadsauke

Forsikringsselskap besøkte Utvik

- 40 skadeforhold så langt