Like likevel: Bønder og byfolk er meir like enn ein trur, song elevane i 8AB i den lokale Grand Prix med Stryn ungdomsskule tidlegare i år. (Illustrasjon)

Like likevel: Bønder og byfolk er meir like enn ein trur, song elevane i 8AB i den lokale Grand Prix med Stryn ungdomsskule tidlegare i år. (Illustrasjon)

Forslag til ny læreplan:

Song er ikkje tema

Trass i at forsking viser at det å syngje har positive effektar, har songen fått mindre plass i læreplanane dei siste åra. I forslag til ny generell del av læreplanane er songen ikkje nemnt i det heile.

– Det er overraskande når vi veit at skular som satsar på utvida musikkundervisning gjennomgåande har eit betre skulemiljø. Betre skulemiljø gjev eit betre læringsmiljø, seier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd til Framtida.no.

Også fleire andre reagerer på at song ikkje er med i forslaget til ny læreplan.

Avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal i Kunnskapsdepartementet seier at det framleis er opning for song i skulen, og at til dømes det som blir omtalt som kunst og kultur også kan omfatte song.

– Det betyr at om noko ikkje er omtalt i ny generell del, så vil det likevel kunne vere ein del av innhaldet i skulen, seier ho.

Høgskulelektor Fred Ola Bjørnstad ved Høgskulen på Vestlandet har forska på song i skulen i mange år. Han synest det er synd viss det blir mogleg å velje bort song i undervisninga. Bjørnstad peikar på at song har vore ein del av skulen i fleire hundre år, men at det har blitt mindre viktig i læreplanane dei siste tiåra.

(©NPK)

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Fylkesutvalet vil ha grensa ved Kjøshammaren

Tilrår at heile Kjøs vert innlemma i Stryn.

Etter alle utforkøyringane i Hornindal:

Forsterkar, set opp autovern og justerer brøytestikker

Etter dei mange utforkøyringane på fv 60 i Hornindal dei siste dagane set vegvesenet i verk fleire tiltak.

Ros for god utgreiing om grensejustering

Hornindal-rådmann Ann Kristin Langeland fekk stor ros for ei god saksutgreiing då Fellesnemnda for nye Volda kommune handsama saka om grensejustering mellom Stryn og Hornindal torsdag.

Tilrår å avvise alle klagar

Rådmannen tilrår formannskapet å avvise klagene på tildeling av Oldenleiarne

Utbetring av dam Holevatnet

Prislapp på 19,5 millionar

Ber formannskapet om fullmakt til låneopptak