Målet er å stimulere kommunar til å vere kreative og tenkje nytt når det gjeld utforming av anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Her døme frå Bevægelseshuset Spiralen i Kalundborg. (Foto: Rune Johansen)

Målet er å stimulere kommunar til å vere kreative og tenkje nytt når det gjeld utforming av anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Her døme frå Bevægelseshuset Spiralen i Kalundborg. Foto: Rune Johansen

Tilskot til nytenking innan fysisk aktivitet

Kulturdepartementet lanserer ei tilskotsordning for å stimulere kommunane til kreativitet og nytenking når det gjeld fysisk aktivitet.

– Vi er ganske tradisjonelle her i Norge. Vi byggjer ein hall, ein ballbinge, ein skatepark eller ein klatrepark. Og det er flott. Men vi må også tenkje nytt, kva med å samle mange aktivitetar i eitt anlegg, å legge til rette for eit utal aktivitetar på eitt og same område, seier rådgjevar for fysisk aktivitet i fylkeskommunen, Atle Skrede. Det kjem fram i ei pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør ei rådgjevande rolle overfor kommunane og legg opp til eit informasjonsmøte med kommuane om denne nye ordninga innan kort tid.

Fantasien set grensene

Eit slikt anlegg kan innehalde til dømes buldresoner til klatring, stupeanlegg, bordtennis- og biljardbord, dansesal, turnapparat, boksering, hinderløype, joggeløype og minibingar for ballspel. Det kan vere lagt til rette for aktivitetar som skating, sykling, dansing/cheerleading og kondisjonstrening med tredemøller og syklar. Det er om å gjere å tenkje nytt, og ikkje late noko anna enn fantasien setje grensene i første fase. Skrede viser til Danmark, der det er gjort mykje på denne fronten.

100 millionar over tre år

Tilskotsordninga som Kulturdepartementet no opprettar, er finansiert av spelemidlane for å bidra til etablering av nye typar anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Det er i første omgang ein prøveperiode på tre år, der departementet har sett av 100 millionar kroner, som kommunane kan søkje om. Dei kan få eit tilskot på 50 prosent av kostnadane for heile anlegget. Kommunane som søkjer kan få  maksimalt fire millionar, og den nedre tilskotsgrensa er to millionar. Det er ingen søknadsfrist, og søknadane vert vurderte fortløpande.

Nyskaping ein føresetnad for tilskot

Målet er å stimulere kommunar til å vere kreative og tenkje nytt når det gjeld utforming av anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet. Nyskaping er ein vesentleg føresetnad for tilskot. Lokalt engasjement og idé skaping står sentralt, og relevante brukargrupper som barn, unge og eldre må vere med i utforminga av anlegga.

Det er i tillegg krav til at anlegga skal vere lett tilgjengelege, til dømes i nærleiken av skular og/eller på stadar med god kollektivtransportdekning. Utforminga må vere open og inviterande, og anlegget må vere ope i minst 20 år framover, vere universelt utforma og kunne brukast heile året.Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Moods-konkursen:

- Trur merkevara er så sterk at der er mulegheiter

Direktøren for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane trur ikkje Moods-merkevara forsvinn.

SSF har vore bankforbindelsen sidan oppstarten:

- Aldri vinnarar i ein konkurs

Moods-gründer Simen Staalnacke til Fjordingen:

- Eksepsjonelt trist

- Dette med arbeidsplassane er veldig vondt.

Sven Flo:

- Veldig, veldig trist

- Moods har vore eit fyrtårn i Stryn og ein viktig del av livene våre, seier stryneordføraren

Uavklart situasjon rundt renovasjon

Også Nordfjord er råka av konkursen til RenoNorden.

Oldenleirane

Utsette kjøpskontrakten

Ikkje avgjort kven som får tilbod om kjøp av Oldenleiarane, men tre har blitt til to.