Prisar og vilkår

abonnement

Prisar og vilkår

Prisar gjeldande for 2017: 12mnd3mnd1mnd
Komplett1890,-549,-189,-
Digital1188,-297,-99,-
UNG708,-177,-59,-
Fakturatillegg kr 40,-
(fell bort ved bruk av Avtalegiro eller eFaktura)
Laussalspris
Frå 01.01.2016 er laussalsprisen kr 25,-
1. Generelle abonnementsvilkår
1. Gjeldande vilkår er dei som til ei kvar tid ligg på avisa si nettside.
2. Avisa kan når som helst endre prisen på det løpande abonnementet. Om det løpande abonnementet strekkjer seg over ein periode med ny og gammal pris, vil dette vere spesifisert på fakturaen.
3. Nye abonnementsprisar vert kunngjort gjennom annonse i avisa/nettsida til avisa seinast 14 dagar før dei trer i kraft.
4. Fakturagebyr kjem i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret fell bort ved Avtalegiro, eFaktura og kortbetaling.
5. Abonnementet vert betalt på forskot i samsvar med den betalingsperioden som er vald.
6. Dersom abonnementet ikkje vert betalt innan rimeleg tid etter forfall, vert levering av avisa stoppa og det vil bli sendt ut faktura for den tid avisa er blitt levert.
7. Abonnementet løper inntil det vert sagt opp. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den perioden det er betalt for, men vert ikkje fornya.
8. Alle abonnement inkluderer enkelte digitale element.
9. Alle artiklar, fotografi, grafikk med meir vert stilt til rådigheit for vising/lesing. Kopiering eller utskrift til eige personleg bruk er tillatt. Ytterlegare bruk og framstilling krev skriftleg avtale med avisa. Verksemder må ikkje mangfoldiggjere materiale til bruk for verksemda sine tilsette eller til kommersielt bruk. Dette gjeld også vidareformidling i elektronisk eller digital form. Det vert elles vist til lova om opphavsrett.
2. Spesielle vilkår for papiravisa
1. Papirleveringen kan flyttast til ny fast adresse eller til ferieadresse.
2. Midlertidig stopp i leveringa av papiravisa vert ikkje godskrive, då sjølve abonnementet løper og dei digitale tenestene vert levert heile tida.
3. Dersom papirleveringa skulle utebli, vil avisa sitt erstatningsansvar begrense seg oppad til det beløp som er betalt for i den perioden avisleveringa har uteblitt.
3. Spesielle vilkår for digital tilgang
1. Alle prisar er inkl. mva. for dei digitale delane av abonnementet.
2. Abonnementet eller dagspasset gir ein (1) personleg digital tilgang til plussartiklar i nettavisa, til dagens eAvis, til eAvis arkivet tilbake til 2005 og til enkelte andre digitale tenester. Ved kjøp av dagspass gjeld tilgangen fram til midnatt same dag.
3. Inkludert i abonnementet ligg eit familieabonnement. Dette gir abonnenten mulegheit til å gje ytterlegare to (2) familiemedlemmer i eigen husstand tilgang til dei digitale tenestene. Merk: I eigen husstand.
4. Dersom abonnenten ikkje er ein privatperson, men ei verksemd, kan denne gje digital tilgang til ytterlegare to (2) medarbeidarar, på same måte som for familiemedlemmer. Denne virksomhetsrelaterte tilgangen kan da brukes på virksomhetens adresser eller på jobbreiser, el.l.
5. Verken abonnenten (1) eller dei registrerte familiemedlemmene/medarbeidarane (inntil 2) kan spre tilgangen ytterlegare. Merk: Totalt inntil 3 tilgangar per abonnement.
6. Dersom tilgangen vert misbrukt eller spreidd ut over det tillatte,  kan avisa stengje tilgangen med øyeblikkeleg verknad. Alvorleg misbruk kan bli anmeldt.
7. Den digitale tilgangen vert levert så lenge abonnementet løper, også under evt. stopp i levering av papiravisa.
8. Forseinkingar på digitale utgåver vert ikkje godskrive.
4. Spesielle vilkår for UNG
1. Gjeld for deg mellom 18 og 33 år.
2. Abonnement er kun digitalt og inneheld eAvis og Fjordingen Pluss.
3. Gjeld t.o.m. det året du fyller 33 år.  
4. Abonnement føreset at vi kan kommunisere med deg per e-post.
5. Ved bestilling må fødselsdato oppgis og kopi av legitimasjon må kunne visast fram og sendast avisa på forespørsel.Kan ikkje gyldig legitimasjon visast fram, kan abonnementet bli endra til ordinært digitalt abonnement.  Du vil få ei påminning om dette før fristen går ut. 
5. Spesielle vilkår ved kjøp på nett
1. Det er 18-årsgrense for kjøp frå vår nettbutikk.
2. Kjøpet kan hevast innan 14 dagar. Ta kontakt med avisa sitt kundeservice ved spørsmål og heving av kjøp.
Avisa brukar kundeopplysningane til å oppnå større kunnskap om våre abonnentar, slik at avisa løpande kan forbetre produkta. Når det gjeld informasjon som er oppgitt på brukarkonto, samt informasjon knytt til transaksjonar har avisa felles behandlingsansvar med Schibsted Payment AS som leverandør av SPiD-tenesta. Opplysningane vert ikkje vidaresend eller seld til andre tredjepartar og vert oppbevart i følgje norsk lovgiving. Abonnentar må sørge for at avisa til ei kvar tid har riktig kontaktinformasjon.


abonnement