Skuddpremie er en tragisk levning fra fortiden. Flere kommuner har denne ordningen. Artene som ofte er representert på listene er rødrev, mink, mår, røyskatt, grevling, ravn, kråke og skjære. Noen kommuner har også skuddpremie på gaupe.

Skuddpremieordningen har som mål at flest mulig individer av en art skal drepes. Intensjonen med naturmangfoldloven er å sikre at «alle arter skal forekomme i naturlige bestander i sine naturlige utbredelsesområder».

Skuddpremie strider dermed mot et grunnleggende prinsipp i naturmangfoldloven.

Skuddpremie medfører ikke bare økt jaktpress, men også økt fare for lidelser for dyrene som utpekes som «skadedyr». Økonomisk motivasjon for å drepe dyr kan føre til mer skadeskyting og mer bruk av feller, som med sine feilslag og sin bifangst fører til store lidelser.

Skuddpremie er kun til fordel for jegerne, som på denne måten høster ekstra utbytte av sin hobby. Det bør ikke være en kommunal oppgave å belønne jegere for å ta livet av dyr som de har egeninteresse av å drepe. Det er ellers ingenting som tyder på at skuddpremie har effekt og vil øke utbyttet for jegernes rekreasjonsjakt.

Flere studier viser at naturlig forekommende arter ikke forårsaker skade på naturmangfoldet. Kråker er blitt gjenstand for omfattende studier, som konkluderer med at fjerning av kråker ikke fører til økte bestander av andre fuglearter. Skuddpremie på rødrev i en fireårsperiode på Varangerhalvøya, med ca. 600 skutte rever, gav ikke utslag på rypebestanden. Fjernes en art vil andre arter overta, slik at summen av predasjon vil være konstant. Slik kompenserer naturen for ubalanse.

Skuddpremie er utslag av et foreldet og forvrengt natursyn som fremstiller noen arter som «skadelige» for naturen og for mennesker. I dag har vi bedre kunnskaper om samspillet mellom artene. Det er også et bredere fokus på hensynet til alle brukere av naturen. Jegere alene skal ikke ha anledning til å styre artssammensetningen.

Siden 1970 er verdens dyrebestander blitt redusert med 69 prosent. Menneskene alene skaper naturkrisa, og det er vi som må endre våre systemer og holdninger. Nedbygging av dyrenes leveområder, klimaendring, forurensing, intensivt jordbruk, jakt og fangst truer naturmangfoldet. Vi driver arter mot utryddelse, men skylder fortsatt på rovdyrene og intensiverer forfølgelsen av dem - til ingen nytte.

I en tid med økt fokus på tap av artsmangfold og viktigheten av å ivareta intakte økosystemer, har skuddpremieordningen ingen plass. Skuddpremie undergraver respekten for dyr og deres egenverdi og fører til et feilrettet fokus på naturens dyr.

Vi må slutte å skylde på andre arter for de skader som vår egen art påfører naturmangfoldet. Naturen trenger intakte økosystemer, og i ethvert økosystem har rovdyrene sin viktige plass og funksjon.

Jenny Rolness

Dyrenes Rett