Fylkesveiene med sine 44.000 km veg, om lag 550 tunneler, 10.700 bruer og 310 ferjekaier utgjør om lag 80% av det samlede riks- og fylkesveinettet. Likevel blir det kun tilgodesett med omtrent halvparten av trafikkarbeidet.

Avstanden mellom politikernes løfter og hva de faktisk leverer er så stor at det knapt kan kalles noe annet enn en bløff.

Vi er frustrerte over det vi oppfatter som et svarteperspill om fylkesveiene, og ber rikspolitikerne ta grep. Vi har studert regjeringspartienes partiprogrammer, hvor begge er krystallklare på at de skal satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. I partienes felles regjeringsplattform er de fagre valgløftene redusert til at de skal utarbeide en plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet.

Snart halvveis ut i partienes regjeringstid er det fremdeles ingen plan å spore og i budsjettene blir fylkesveiene fremdeles avspist med knapper og glansbilder. Avstanden mellom rikspolitiske løfter og hva de faktisk leveres kan ikke kalles noe annet enn en bløff.

Rådgivende Ingeniørers Forening anslår at vedlikeholdsetterslepet er på 700 milliarder kroner. Stortinget bevilget i 2023 under 0,4 milliarder øremerkede kroner til vedlikehold av fylkesvegene – resten må fylkene selv prioritere innenfor de frie inntektene de får fra staten. KNA krever at staten tar et større ansvar.

Det er ingen tvil om at fylkesvegene bør prioriteres mye høyere av fylkene, men samtidig er tilstanden på fylkesvegene er så elendig at det har blitt et nasjonalt problem som også må adresseres til rikspolitikerne.

Det er rikspolitikerne som bestemmer inntektssystemet, det er rikspolitikerne som har overført 17.000 km ekstra vei til fylkene, og det er rikspolitikerne som ikke setter fylkene i stand til å hente inn det store etterslepet.

Børre Skiaker, generalsekretær Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

Tor Valdvik, samfunnskontakt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)