Vestland har store utfordringar både på riksvegar og fylkesvegar. For den vegfarande betyr det lite om slagholene er eigd av fylket eller staten. Men «kvardagsvegen» din er ofte fylkeskommunal, så derfor er KrF oppteken av at det vert sett av ekstra pengar til fylkesvegane. Og det gjeld anten du i distriktet må køyre din eigen bil, eller rundt Bergen der bussar, og ikkje minst Bybanen, er viktig både for klimaet og for folk.

Det er grunn til å lure på kor klokskapen ligg i at Norge heller har rikdomen i aksjar i ei utrygg verd, enn å i det minste syte for «formuesbevaring» av eigne vegar, og å sette infrastrukturen i stand til at vi kan ta den omstillinga som er påkrevd av oss inn i ein mindre olje-smurt økonomi.

KrF sitt landsmøte vedtok følgjande uttale om fylkesvegar: Heilt frå overføringa i 2010 av mange vegar frå staten til fylka, har det vore eit stort, og til dels aukande vedlikehaldsetterslep. Fylkesvegane er svært viktige for arbeidspendlarar, næringsliv, skuleskyss; ja faktisk heile kvardagslivet til folk. Då KrF var i regjering fekk vi for fyrste gong ein eigen pott til fylkesvegar inn i NTP-en (Nasjonal Transportplan). No krev KrF at ny NTP legg føringar for sterk framtidig budsjett-auke til fylkesvegar.

Det er også eit faktum at klimaet påverkar utfordringane. Auka nedbør gjev meir skred og steinsprang og flaum som vaskar vekk veg og bruer. Mange lokalsamfunn opplever auka rasfare som fylgje av hyppigare temperaturendringar og meir konsentrert nedbør på vinteren.

Ifølge Nasjonal rassikringsgruppe må rassikringsmidlane aukast med 2 mrd i året for å tilsvare behovet. Nokre stader medfører forsvarets øvingsaktiviteter stor slitasje på vegnettet. Dette må særskilt kompenserast av staten. Det må også gjevast full støtte til fortsett satsing på byvekstavtalar og belønningsmidlar for å nå nullvekstmålet. Rundt og i nokre byar tar staten ein stor del av kostnaden også med lokaltrafikk, fordi tog er ein viktig del av kollektivtransporten. Andre stader må fylka ta svært stor del av rekninga. Det bør det kompenserast for.

Trude Brosvik, gruppeleiar og 1. kandidat Vestland KrF

Kari Synnøve Muri, gruppeleiar og 1. kandidat Stryn KrF