Administrasjonen sitt framlegg til endring av vegstrukturen i Stryn kommune er svært omfattande og møter sterk lokal motstand. Saka vart handsama i Sektorutval for tekniske saker i juni og utsett. I september sende utvalet saka tilbake til administrasjonen og før jul vedtok både utvalet og formannskapet å sende framlegget ut på høyring. Administrasjonen sitt framlegg er såleis ikkje realitetshandsama i kommunestyret.

Stryn Arbeidarparti ønskjer med dette å signalisere at vi ikkje kan støtte framlegget slik det ligg føre.

Sektorutvalet sa i sitt vedtak at ein må vurdere både regelverket, innsparingspotensialet og evt. tilskotsordning. Det er fleire aspekt, både praktiske og økonomiske, som treng ein grundig gjennomgang, og difor bør vi lytte til innspela som kjem i høyringa.

Stryn Ap er tydelege på at vi skal legge til rette for busetnad og næring i heile kommunen. Då må vi ikkje gjere det vanskelegare å etablere seg.

Desentralisert tankegang er grunnlaget for vår politikk, og vårt prinsipp er at viktige samfunnsoppgåver skal vi stå saman om. Det må vere eit tankekors at heilt sjølvsagde kommunale tenester er gratis for nokre, medan det for andre fører med seg store kostnader.

Stryn Ap vil også peike på det ansvaret vi har for tryggleik og beredskap. Vi har ansvar for at ambulanse og brannbil kjem fram dit det er behov. Vi har ansvar for at landbruksnæringa har gode vilkår for transport. Vi har ikkje minst ansvar for å ta på alvor at vårt mål at eldre skal kunne bu heime lengst muleg. Det betyr at heimehjelp og heimesjukepleie må kunne kome fram dit folk bur.

Framlegget til ny organisering av vegstrukturen er etter vårt syn ikkje med på å byggje opp under våre mål for Stryn kommune og vi forventar at det må kome opp eit langt betre framlegg til handsaming i utval og kommunestyre. Det betyr at ein må ta omsyn til viktige innspel frå høyringa og vurdere om det kan leggast fram eit kraftig revidert framlegg og om det krev ei ny politisk handsaming av den økonomiske sida av budsjettvedtaket.

Jarle Hessevik, lokallagsleiar Stryn Ap

Haldor Hove, gruppeleiar Stryn Ap