- Vi er for dårlige på kultur

Torstein Tvinnereim (V) seier Stryn kommune si kultursatsing er for dårlig og meiner leigeprisen av kulturhuset er for høg

Vil ha rimelegare leige Torstein Tvinnereim (V) meiner Stryn kommune bør satse meir på kultur. Ein måte er å redusere leigeprisane i kulturhuset for lokale lag og organisasjonar.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Leigeprisane skal avgjerast i kommunestyret, men formannskapet vedtok samrøystes at leigeprisane for Stryn kulturhus, kino og symjehall skal auke med 2,5 prosent frå 1. januar.

- Faste leigeavtalar for lag/organisasjonar, skular og barnehagar vert auka med 2,5 % avrunda oppover til næraste heile kr 10,- frå 1. januar. For grunnskulane og vidaregåande skule i Stryn kostar det kr 520,- per undervisningstime symjing. Neste justering vert i august 2019.

Ordninga med utleige til frivillige lag/organisasjonar som er aktive i kommunen vert vidareført med auka timesats til kr 1.500,- går fram det av vedtaket.

Torstein Tvinnereim (V) gav uttrykk for at han ønskjer rimelegare leige av kulturhuset for lokale lag/org, men hadde likevel ikkje endringsframlegg på dette.

Då tiltaksplanen for Stryn kulturhus vart lagt, nytta Tvinnereim høve til å seie meininga si om kultursatsinga i kommunen.

– Vi er ikkje særleg framme i skorne når det gjeld kultur i Stryn. Litt av problemet er at skular- og lokale lag ikkje har råd å nytte kulturhuset, då kjem vi heller ikkje vidare, sa Tvinnereim som har poengtert dette fleire gongar tidlegare.

– Vi må ha ein reduksjon av leigepris for skule- og for lokale lag. Det er berre trist at ungdom ikkje har råd å nytte kulturhuset. Vi må bli betre på å avle kulturaktivitet i kommunen vår. Slik det er i dag er vi for avhengige av private initiativ, poengterte Tvinnereim - utan endringsframlegg.