– Må hindre at folk dreg ned buksa og går på do ute

Hornindal kommune ser eit stort behov for å få på plass eit offentleg toalett i Grobygget.

Vekk frå buskene: Stig Olav Lødemel, ordførar i Hornindal, ser eit stort behov for eit offentleg dotilbod i Grobygget.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

I samband med at det no blir jobba fram ein leigeavtale med Foreininga Grobygget, ser ein også på muleg etablering av offentleg toalett i bygget.

– Sommarsesongen har synt at det er underkapasitet på offentlege toalett i sentrum. Kommunen har etablert offentlege toalett i gamle «Fiskebutikken», men desse fangar ikkje opp aktiviteten rundt Groparken og badestranda. Kommunen har likevel ikkje hatt ressursar, menneskelege og økonomiske, til å arbeide vidare med planar for offentlege toalett i tilknyting til Grobygget. Ein kan per i dag ikkje seie noko om eventuell framdrift knytt til dette, dette er først og fremt ei sak som må finne si avklaring i budsjettprosessen, skriv rådmannen i saksutgreiinga.