Sjå kvar politiske parti får pengane frå

Fylkestinget i Sogn og Fjordane. No kan du enkelt sjå kvar dei ulike partia i fylket får pengane sine frå.  Foto: Gunnhild Sindre (illustrasjonsfoto)

Nyhende

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utvikla ein ny versjon av nettsida partifinansiering.no, der du enkelt kan få oversikt over korleis dei ulike politiske partia vert finansierte.  Her kan du mellom anna søkje på kvart einskilt parti og få opp kva personar, organisasjonar og verksemder som har støtta dette partiet økonomisk.

Dette gjeld summar over ei viss grense: Når parti mottek bidrag frå ein og same gjevar over ein gitt terskelverdi, skal bidraga identifiserast. Terskelverdiane som gjeld for dei forskjellige organisatoriske nivåa pr. i dag er desse: