Dagens leiarartikkel

Spel om milliardar

Høg temperatur: Det vart kraftig debatt og relativt høg temperatur på møtet i fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane, då hordalandspolitikarar stilte spørsmål ved avtalepunktet om Sogn og Fjordane sitt fond på inntil 1,5 milliardar kroner.   Foto: SFFK

Å truge sin nye ektefelle med hevn, er uansett heilt feilslått både i politikken og i andre samenheng

Nyhende

Sogn og Fjordane fylkesting ønskjer ikkje dele verdiane av aksjane fylkeskommunen har i Sogn og Fjordane Energi med Hordaland, og har i staden vedteke ein intensjonsavtale om å overføre inntil 80 prosent av aksjane til kommunane i Sogn og Fjordane. Vedtaket føreset ei rettskraftig avgjerd om at overføringa til kommunane i Sogn og Fjordane ikkje utløyser forkjøpsrett for Bergenshalvøen kommunale kraftselskap (BBK) som er den nest største eigaren i Sogn og Fjordane Energi og som meiner dei har forkjøpsrett til aksjane.

Saka har tidlegare vore behandla i Sogn og Fjordane tingrett. Retten meinte at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan overdra kraftaksjane til kommunane utan at dette utløyser forkjøpsrett for BKK, men BKK har anka saka til Gulating lagmannsrett.