Skal vurdere veg til både Tonningsetra og Tverrfjellet

Politikarane var samstemte då kommunal veg til Tonningssetra vart diskutert i kommunestyret; – Vi må tenkje større og ta med Tverrfjellet.

Heilskapleg: Fleire av kommunestyrerepresentantane tok til orde for ei meir heilskapleg tenking når ein no skal greie ut vegtilkomst for hytteområda ved Stryn Vinterski.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

I kommunestyret tysdag stod gjennomfartsveg til Tonningssetra på sakskartet. Det er i samband med detaljreguleringsarbeidet i området at framlegget om ein kommunal veg til Tonningssetra har dukka opp. Dette eventuelt gjort i dialog med Tinde Hytter og som ei forlenging av tilkomstvegen til hyttefelta dei no skal byggje ut. I dag er det berre hytteeigarar i Bøasætra Hyttefelt som har tilgang på veg så høgt i terrenget vinterstid.