Tilsyn avdekka manglande dokumentasjon på kontrollrutinar

I eit tilsyn hos Stryn kommune, utført av Arbeidstilsynet, er det funne brot på forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar.

Stryn kommune må innan 18. september dokumentere kontrollrutinar til Arbeidstilsynet. 

Nyhende

Regelbrotet kjem fram i eit brev sendt kommunen, der Arbeidstilsynet ber om dokumentasjon som viser at det blir gjennomført naudsynt kontroll.