LEIAR:

Tid og økonomi til politikk

Utfordringa vert om det å ta på seg lokalpolitiske verv vert så tyngande og kostbart at det store fleirtalet av folkevalde i framtida vert rekrutterte blant offentleg tilsette. Skjer det, vert ikkje folkevalde organ representative for samfunnet.  Foto: Bengt Flaten

Lokalpolitikk og det å ha eit representativt utval politikarar er særs viktige delar av demokratiet

Nyhende

Stig Olav Lødemel har søkt fritak for alle politiske verv i Volda kommune frå 17. september og ut 2021. Grunngjevinga er at han ikkje klarer å kombinere privat næringsliv med deltidspolitikk.