Per Bolstad-plass vart rimelegare

Trass 410.000 kroner i støtte frå lokalt næringsliv

Per Bolstad-plass Rekneskapen viser eit underforbruk på opprustinga av Per Bolstad-plass.   Foto: Gunnhild Sindre

Nyhende

Teknisk utval godkjende samrøystes sluttrapporten for opprustinga av Per Bolstad-plass.
Rekneskapen viser at løyvinga er på 4.910.000 kroner (inkludert 410.000 kroner frå lokalt næringsliv) medan førte kostnader ved prosjektavslutning er pålydande 4.613.958 kroner.