Teknisk utval:

Avviste klaga

Må betale bot: Hyttebygginga ved Stryn Vinterski skjedde utanfor byggjegrense på friluftsområde. Stryn Eiendom Entreprenøs AS si klage på bota førte ikkje fram.  Foto: Roy Aron Brenvik Myklebust

Nyhende

Utan ferdigbehandla løyve og dispensasjon bygde Stryn Eiendom Entreprenør AS, ved Asbjørn Fure, hytte på Bøanedsetra utanfor regulert byggjegrense med planlagt tilkomstveg på annan eigedom som er regulert til friluftsområde, noko som krev dispensasjon.