Sentrumsplanen:

Tilrettelegg for bading og flyttar småbåthamna

Badeplass: Ved utløpet av Vikaelva ser ein føre seg å oppgradere det som allereie er ein ynda badeplass.   Foto: Thomas Thaule

Nyhende

I planen er det lagt inn eit badeområde. Dette er lokalisert til utløpet av Vikaelva og gjeld ei utviding og oppgradering av eksisterande tilhøve, spesielt tilpassa barnefamiliar. Det vert også sikra grøne område inn mot elva ved Petterneset som kan nyttast til bading om tilhøva i elva elles opnar for dette.