Områdereguleringa av Stryn sentrum:

Truleg siste sjanse til å meine noko om sentrumsplanen

Det kom over 100 innspel i samband med den første høyringsrunden av sentrumsplanen. Desse er gjennomgått, og no er det justerte planframlegget klart for det som truleg er siste høyringsrunde før endeleg vedtak.

Framtidas sentrum: Områdereguleringsplanen legg premissane for den vidare utviklinga av Stryn sentrum. Planen er no klar for det som er lagt opp til å vere siste høyringsrunde før politisk vedtak seinare i vår. 

Nyhende

Sentrumsplanen skal, med unntak av reguleringsplan for Stryn Camping og reguleringsendring Vikaleirane, erstatte samtlege av dagens reguleringsplanar og busetnadsplanar knytt til det kring 2.200 daa store arealet mellom Riise bru i aust, Grønevik i vest, Visnes i sør og Tonningbakkane i nord.