Sentrumsplanen:

Fortetting og hotelltomter

Kombinerte bygg: Ulike område av Stryn sentrum er regulert til ulike føremål. Så mykje som 162 daa er sett av til kombinerte byggje- og anleggsføremål. Det opnar for kombinasjon av til dømes bustad, forretning og kontor.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

På bustadsida vert mykje ei vidareføring av slik det er i dag, men det er lagt opp til litt meir fortetting i sentrum. 35 daa er sett av til konsentrerte småhus og ni daa til blokkbustader. Det er også regulert inn eit bustadfelt på Visnes.