- Her gjeld det å berge liv

Nyhende

Trongeråsa grunneigarlag oppfordrar alle gode krefter om å bidra til strakstiltak på den rasutsette strekninga i Knarrura langs fv 60 Olden - Innvik.

- Her gjeld det å berge liv. Utfylling i bukta med masse frå Agjeldstunnelen er einaste kortsiktige løysing, hevdar leiar Jogeir M. Agjeld.

Les meir i papiravisa