Fylkesutvalet stiller seg bak planane om å slå saman Sogn tingrettog Fjordane tingrett til Sogn og Fjordane tingrett. Hovudkontoreter planlagt til Førde, men det vil framleis vere aktivitet i Eid ogSogndal.

Sorenskrivar i Sogn og Fjordane tingrettar, Terje Mowatt,og førstelagmann i Gulating lagmannsrett, Magni Elsheim, orientertefylkesutvalet 2. mars om prosessen. Fylkesutvalet støttar planane iei samrøystes fråsegn, går det fram av ei pressemelding frå fylkeskommunen.

Utvalet set som føresetnad for samanslåingaat aktiviteten på Nordfjordeid vert oppretthalden og at Sogndalframleis er rettsstad med bemanna kontor. Fagleg styrking av dei tonoverande domstolane og naudsynet for at domstolen skal bli stornok til å kome med i domstolane sitt digitaliseringsprogram vartlagt til grunn. Dei nye digitale løysingane skal gje meir effektivearbeidsmåtar og betre tenestar for brukarane.