Årets bedrift, ein ny bank i Stryn og ein dagleg leiar som sluttar