Ved utgangen av 2015 var den samla, gjennomsnittlege ventetida i Helse Førde heile 16 dagar kortare enn året før, skriv helseføretaket på sine nettsider. I snitt venta pasientane 57 dagar på behandling.

I følgje artikkelen har ventetidene aldri vore kortare i Helse Førde enn dei er no, og med desse tala ha​r Helse Førde dei kortaste ventetidene av alle føretaka i Helse Vest. Føretaket ligg også godt under si eiga målsetjing på 60 dagars ventetid, og ut over i 2016 vil truleg ventetidene gå endå meir ned.

Både tala for fristbrot, langtidsventande, lengd epikrisetider, korridorpasientar og stryking av planlagte operasjonar har alle hatt positiv utvikling i 2015.