Rådmann Ann Kristin Langeland rår til at Hornindal kommune godkjenner framlegget til intensjonsavtale om samanslåing med Stryn. Framlegegt som skal opp til endeleg politisk handsaming i kommunestyremøtet 11. februar, er identisk med samrøystes tilråding frå Stryn formannskap.

1. Framlegget til intensjonsavtale om samanslåing av Hornindal og Stryn kommunar blir gokjent.

2. Det skal i løpet av våren gjennomførast innbyggjarundersøking i dei to kommunane der den føreliggjande intensjonsavtalen blir vurdert opp mot 0-alternativet (oppretthalding av dagens kommunestruktur).

3. Prosessen mot Ørsta/Volda skal halde fram inntil partane har avklara posisjonane. Slike avklaringar må føreligge i god tid før ei innbyggjarundersøking blir gjennomført slik at også dette kan inngå i undersøkinga dersom eit framforhandla avtaleframlegg føreligg.