Det har på nytt rasa stein i Knarrura, få veker etter at det sist kom ned ein stor stein på denne strekninga. Den gongen gjekk steinen utanom sikringsnettet og stoppa i autovernet.

Denne gongen vart den eine steinen stoppa av eit tre nokre meter ovanfor vegbana.

Statens vegvesen vart i februar oppmoda om å gjennomføre ein grundig kontroll i området.

– Sjølv om den mest rasutsette strekninga vert erstatta med tunnel om nokre år, kan det ikkje vere slik at ei så viktig ferdsleåre påfører folk otte og angst, og ein reell risiko for tap av liv kvar dag fram til den nye vegen vert opna. Vi ber difor så innstendig det let seg gjere om at området blir kontrollert grundig, og at tiltak geologen ser som naudsynt blir utført snarast råd, heitte det i ein felles uttale frå Innvik Bygdeutvikling, Utvik Vel og Utviklingslag, Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen og Trongeråsa grunneigarlag.

Foto: Reidar Holen