Mot ei røyst vedtok samferdsleutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune denne veka å gje Hornindal kommune løyve til å forskottere to millionar kroner til fullføring av reguleringsplanen for ny fylkesveg 60 frå Tomasgard til Røyrhus bru. Dermed gjekk utvalet mot tilrådinga frå fylkesrådmannen. Han ville avslå søknaden, men gjorde i saksutgreiinga merksam på at kommunane Fjaler og Gaular for to år sidan fekk løyve i ei heilt parallell sak på fv 57 mellom Dale og Storehaug. Også den gong tilrådde fylkesrådmannen avslag medan politikarane gav løyve.

Fylkesveg 60 i Hornindal er historia om vegprosjektet som har ramla mellom alle stolar. Vegen stod lenge på andre plass i prioritet, etter fv 60 mellom Olden og Innvik. Arbeidet med reguleringsplan var godt i gang, men vart stogga i 2014 då politikarane dumpa prosjektet langt ned i prioritet.

Kommunar, fylkeskommunen på andre sida av fylkesgrensa, næringslivet og transportbransjen krev handling sjølv om fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane meiner noko anna. For å ha det minste håp om ny veg, må reguleringsplanen gjerast ferdig. Difor er det prisverdig at samferdsleutvalet gir grønt lys for dette. Saka skal handsamast både av fylkesutvalet og fylkestinget, men bør gå gjennom med så klar tilråding frå fagutvalet.

Hornindal kommune har fått utarbeidd ei nettside som heiter www.fv60.no der det er lagt inn eit solid tal ulukkesfoto langs problemstrekninga. Desse bilda dekkjer ikkje på langt nær alle kollisjonar og utforkjøringar som har skjedd, men dokumenterer at det skjer ulukker langs heile strekninga. Desse ulukkene utgjer i sum ein betydeleg samfunnskostnad.

Når reguleringsplanen no vert fullført, må anlegget startast opp innan ti år dersom kommunen skal få refundert forskotteringa. Det må vere eit klart mål, i verste fall om også det må skje i form av forskottering.

Bengt Flaten

ansvarleg redaktør