Onsdag skal intensjonsavtalen mellom Hornindal og Stryn kommunar godkjennast i Stryn formannskap.

I framlegget til vedtak ligg det at det i løpet av våren skal gjennomførast innbyggarundersøking i dei to kommunane der den føreliggande intensjonsavtalen skal vurderast opp mot 0-alternativet som er oppretthalding av dagens kommunestruktur.

Prosessen mot Ørsta/Volda skal halde fram inntil partane har avklart sine posisjonar. Slike avklaringar er føresett gjennomført i god tid før ei innbyggjarundersøking.