Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal halde føretaksmøte for deifire helseregionane 12. januar. Der skal statsråden presentere styringsbodskapa og forventningane sine til sjukehusa og øvrigspesialisthelseteneste og gje departementet sine oppdragsdokumenttil dei regionale helseføretaka.

I samband med føretaksmøta heldstatsråden årets sjukehustale. Her skal han mellom anna gjere greie for korleis regjeringa vil følgje opp stortingsmeldingar og planar som har vorte lagt fram i 2015.