Sogn ogFjordane fylkeskommune har i dag overdrege dei avtalte 26 prosentaav aksjane i Fjord1 til Per Sævik-familien sitt konsern Havila.

Dermed eig Havila no 67 prosent av Fjord1, som er landets største ferjereiarlag. Oppkjøpet har skjedd gjennom dotterselskapet Havilafjord AS. Det skjer ikkje store endringar i selskapet med ein gong.

Høgsterettsadvokat Pål W. Lorentzen held fram somstyreleiar. Ny nestleiar i styret, utpeika av fylkeskommunen, er Vidar Grønnevik, og nytt styremedlem frå Havila si side er Janicke Driveklepp. Bente Nesse frå fylkeskommunen held fram somstyremedlem.

– Fjord1 er eit veldreve selskap derSogn og Fjordane fylkeskommune har vore majoritetseigar heilt framtil no. Havila kjenner selskapet veldig godt etter å ha eigd 41prosent siden 2011. Leiinga og dei tilsette har dei siste åra gjortein flott jobb med å snu ei negativ utvikling. Eg ser ingen grunntil at vi skal gjere store endringar i eit selskap som er såveldreve, seier Havila-eigar Per Sævik i ei pressemelding.

– Eg er glad denne saka no erløyst, seier fylkesordførar Jenny Følling. – Vi skal vere med sommedeigar i selskapet framover i nokre år og ser fram til eit godtsamarbeid med Per Sævik og Havila-konsernet.