- Ulovleg køyring? Meld frå til Statens Naturoppsyn, politiet eller kommunen