Ingvill Flo i PwC har vore innleigd til arbeidet med forprosjektet. Hennar klare bodskap er at skisenteret isolert sett ikkje er eit bedriftsøkonomisk berekraftig prosjekt, men sett i eit samfunnsperspektiv er det eit skisenter kommunen nyt godt av og som bør satsast på.

– Utan ski ingen hytter og utan hytter ingen ski, innleia Flo, og brukte med det eit uttrykk som Eivind Grov i si tid lanserte.

Milliardinntekter

Flo underbygde denne påstanden med ein ganske grundig analyse av kva inntekter hytteutbygginga har generert både direkte til kommunen, og indirekte gjennom arbeid til lokale entreprenørar og verksemder som har vore involvert i utbygginga.

Av dei 861 regulerte hyttetomtane er det i dag bygd på 202 av desse. Dette har så langt gitt omlag 1 mrd. i samla inntekter.

– Vi meiner det er realistisk at det blir bygd ut nye 360 hytter dei komande 20 åra, sa Flo. Ei utbygging som i følgje forprosjektet sine berekningar vil generere ytterlegare 1,4 milliardar.

Heilårsperspektiv

Men for at dette skal skje meiner prosjektgruppa at ein er heilt avhengige av at også aktivitetstilbodet vert rusta opp.

Gjennom presentasjonen vart det peika på forslag til ulike satsingar. Her var det tenkt tankar ikkje berre isolert for skisenteret, men korleis Stryn som destinasjon kan bli endå meir attraktivt for tilreisande og potensielle hytteeigarar. Men den raude tråden var naturleg nok korleis skisenteret kan spele ei rolle i eit slikt perspektiv. Her såg dei mellom anna på samarbeidsmulegheiter mot Hoven-Loen, Nordfjord Fritidssenter og Stryn Sommarski, og korleis skisenteret også kan ha ein funksjon i sommarhalvåret knytt til aktivitetar som stisykling og vandring.

Stolheis

Men det primære er sjølvsagt å få Stryn Vinterski til å fungere som ein vinterdestinasjon. Stolheis, for å få tilgang på dei snøsikre områda oppe på omlag 600 høgdemeter, har lenge vore diskutert.

Ein ny stolheis vil i følgje prosjektgruppa koste kring 20 millionar. Dei har også sett på mulegheiter med ny veg og utbygging av ny heis ved Gamlesætra, for å løyse snøutfordringane på den måten. I tillegg skisserte forprosjektet ei rekkje andre tiltak med samla investeringsbehov på ca 30 millionar neste tre år.

– Korleis kan kommunen vere med og har Stryn kommune råd til å la vere, var dei avrundane spørsmåla frå prosjektgruppa til poltikarane i formannskapet.

– Det er viktig for oss å få klare signal, for utan å ha Stryn kommune med lukkast vi ikkje, slo Ingvill Flo fast. Ordførar Sven Flo var naturleg nok forsiktig med lovnader på vegne av kommunen, men uttrykte likevel støtte til prosjektgruppa.

– Eg vil i alle fall frå min ståstad signalisere at dette er noko eg vil vere med på. Men vi må endå tettare på og bli konkrete, sa ordføraren og rosa analysen som var gjort så langt.

Forprosjekt Stryn Vinterski: Representantar for prosjektgruppa, f.v., Otto Vik, Ingvill Flo (innleigd frå PwC), Hallgeir Frøystadvåg (styreleiar Stryn Vinterski) og Frank Håheim (prosjektleiar).