- Sogn og Fjordane Ap vil verne om dei vidaragåande skulane og meiner at dagens desentraliserte skulestruktur må ligge fast, seier Senea Sabanovic og Henrik Oppen i ei pressemelding. Dei sit begge i Hovudutval for opplæring for Ap.

Eit samrøystes fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Ap stiller seg bak.

Sabanovic peikar på samfunnsverdien som viktig grunn for at Ap vernar om dei vidaregåande skulane.

- Ein desentralisert vidaregåande skulestruktur er svært viktig for vekst og rekruttering i kommunane, og bidreg også til at ein svært stor del av elevane kan bu heime og dermed slepp å flytte på hybel i ung alder, seier ho.

Trass utfordringar knytt til framtidig elevtal og krav om innsparing, meiner Sogn og Fjordane Ap at det er det viktig at dagens struktur for vidaregåande opplæring står fast.

Oppen er klar på at det vert tøffe prioriteringar framover, men meiner likevel at det er eit viktig vedtak fylkespartiet no gjer.

– Strukturdebatten i samband med skulebruksplanen for vidaregåande opplæring skapte mykje uro og usikkerheit for elevar, tilsette, arbeidsgjevarar og innbyggarane lokalsamfunna. Sogn og Fjordane er ikkje tente med ein ny debatt om sentralisering av opplæring, seier Oppen i pressemeldinga.

Henrik Oppen (t.h) og Senea Sabanovic (midten) sit i Hovudutvalet for opplæring for Ap.