Formannskapsmedlem Per Kjøllesdal (Sp) åtvara mot å bruke for mykje tid på drøfting av kommunesamanslåing over fyllkesgrensa.

- For Stryn er det lite realistisk å slå seg saman med Ørsta/Volda. Denne diskusjonen kan forseinke prosessen mot Hornindal, sa Kjøllesdal då Stryn formannskap handsama forslaget til intensjonsavtale mellom Hornindal og Stryn.

- Sjølv om Kjøllesdal er skeptisk til Ørsta/Volda, må eg minne om at det er eitt av alternativa som kommunestyret bestemte seg for å greie ut. Dette vedtaket må gjenomførast. Eg vonar at vi allereie denne veka får svar på om Ørsta/Volda finn det aktuelt å slå seg saman med Stryn, uttalte ordførar Sven Flo (H).

Stryn formannskap sende saka vidare til kommunestyret (11.februar) med slik samrøystes tilråding:

1. Framlegget til intensjonsavtale om samanslåing av Hornindal og Stryn kommunar blir godkjent.

2. Det skal i løpet av våren gjennomførast innbyggarundersøking i dei to kommunane der den føreliggande intensjonsavtalen blir vurdert opp mot 0-alternativet (oppretthalding av dagens kommunestruktur).

3. Prosessen mot Ørsta/Volda skal halde fram inntil partane har avklara posisjonane. Slike avklaringar må føreligge i god tid før ei innbyggjarundersøking blir gjenomført slik at også dette kan inngå i undersøkinga dersom eit framforhandla avtaleframlegg føreligg.