Fjordingen presenterer kvar veke to av dei 14 nye faresonekarta over Stryn kommune. 227 bustadar i Stryn er ifølge NVE i skredutsette område der det er større enn ein prosent sjanse for skred, markert med brunt.

  • Svarte kvadrat viser at hovudtypen av skred er steinsprang/-skred.

  • Svarte trekantar viser at hovudtypen av skred er flaum- og jordskred.

  • Svarte stjerner viser at hovudtypen av skred er snø- og sørpeskred.

– Områda som er markert med brun farge har eit årleg sannsyn for skred større enn 1 prosent og der kan det ikkje setjast opp nye bygg, seier teknisk sjef for Stryn kommune, Jan Flore.

Områda markert med raudt har eit årleg sannsyn for skred større enn 1 promille. Ifølge Stryn kommune kan det då setjast opp bygg som t.d. garasje, men ikkje nye bustadhus utan sikringstiltak.

Områda markert med gul farge har eit årleg sannsyn for skred større enn 0,2 promille, men mindre enn 1 promille, og kan nyttast til ny bustad.

Ikkje fargelagde område har eit årleg sannsyn mindre enn 0,2 promille for skred.

Flo: Kart: NVE Foto: NVE