Det er føreteke val i dei regionale helseføretaka. Styret for Helse Vest RHF er valt for ein periode på to år ogbestår av følgjande styremedlemmer:

Terje Vareberg (leiar), LiseReinertsen (nestleiaer), Gunnar Berge, Ohene Aboagye, Olin JohanneHenden og Tone Berntsen Steinsvåg.

Olin Johanne Henden, Høgre.

Medlemmer valde av og blant tilsette:Lise Karin Strømme,  Tom Guldhav og Bente Pilskog.