Nordfjord presenterte seg samla for nye Vestland fylke

foto