Viser til politisk vedtak etter uro kring prioritering av rassikring

foto