Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 26,3 millionar til nyeforskingsprosjekt i landsdelen og passerer med det 200 millionarløyvde forskingskroner sidan oppstarten i 2010.

Tine Meieri Byrkjelo mellom dei som mottek støtte til forskingsprosjekt. Forskingsfondet har løyvt vel 1,6 millionar kroner til Tine på Byrkjelo. Pengane skal gå til  prosjektet «Berekraft i mjølkeproduksjon –risikobasert smittenedkjemping med ny besetningsindeks».

- Også denne gongen har vi fåttmange, gode og varierte søknader. Alle som no har fått støtte, hardet til felles at dei skårar høgt på forskingsinnhald oginnovasjonspotensial og tek opp problemstillingar som er viktigefor vekst og utvikling i landsdelen vår, seier Åshild Kjelsnes,styreleiar for RFFVestlandet. - Med denne tildelinga passerer fondet 200 millionarkroner i løyvde midlar, og eg trur det er heva over tvil at vi harbidrege til å utløyse viktige forskingsdrivne innovasjonsprosjektsom elles ikkje ville vorte realiserte, seier Kjelsnes.

Dette er oversikten over alle prosjekta som fekk forskingsmidlar idenne tildelingsrunden:

Biomega AS – «Verdiskaping avnæringsstoffer i laksebein» – Inntil 1,5 millionar kroner i støtte

Norwegian-Group AS – «Clean-Cut: A new approach tooffshore drill cuttings treatment and evaluation of itsenvironmental impact» – Inntil 3 millionar kroner i støtte

Sogndal kommune – «Nytt forvaltningssystem for fleirbruk av utmark»– Inntil 3 millionar kroner i støtte

Blue Logic AS – «AContactless Power and Data Transceiver Connector System for Subseainstrumentation, environment surveillance and fishfarming» – Inntil3 millionar kroner i støtte

Festspillene i Bergen –«Norwegian Icons» – Inntil 3 millionar kroner i støtte

Jørstad Marin AS – «Nye fiskefelt og nye fangstmetoder for sjøkrepsog dypvannsreker på Vestlandet» – Inntil 1 005 000 kroner i støtte

KTN AS – «Non-intrusive measurements of pipeline internalbore and deformation mapping» – Inntil 3 millionar kroner i støtte

Pleie og omsorgstjenesten i Sogndal kommune –«Selvstendige, selvhjulpne og aktive eldre» – Inntil 3 millionarkroner i støtte

Q-Meieriene AS – «Økt bærekraft imeieriprosesser – Ny prosess for bruk av restprodukt frameieriindustrien til fremstilling av høyverdige fôrproteiner» –Inntil 1 120 000 kroner i støtte

Sogn og Fjordanefylkeskommune – «Samhandling for grønt skifte» – Inntil 3 millionarkroner i støtte

Tine Byrkjelo – «Berekraft imjølkeproduksjon – risikobasert smittenedkjemping med nybesetningsindeks» – Inntil 1 630 000 kroner i støtte