Helseplanen Venstre og regjeringspartia lanserte torsdag klarer ikkje å sikre forsvarleg beredskap ved lokalsjukehusa, meiner Kristeleg Folkeparti, som bryt samarbeidet i denne saka.

– KrF kan ikkje støtte ein plan som kan ta frå dei mindre sjukehusa akuttkirurgien dei har i dag, seier nestleiar Olaug Bollestad i KrF.

Ho meiner helseplanen dei andre samarbeidspartia, som til saman har eit knapt fleirtal i Stortinget, i praksis vil bety ei utarming av lokalsjukehusa som har vore nedleggingstrua. At dei ikkje blir lagt ned i denne omgangen er berre ei mellombels freding av sjukehusa i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord, meiner ho.

KrF klarte ikkje å få gjennomslag under fleire veker lange forhandlingar med dei andre partia.

– Vårt krav har vore at sjukehus med akuttfunksjonar må ha beredskap innan kirurgi, noko som også er eit tydeleg krav frå Legeforeningen og majoriteten av høyringsinstansane. Dette er fagleg grunngjeve og rett og slett sunn fornuft, seier Bollestad. (©NPK)