14,5 mill. til vedlikehald av skular og barnehagar