Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) seier til NRK at føremålet er å «hjelpe kommunane i arbeidet med å følgje opp tiltak som kan vere ulovlege», og å understreke «alvoret».

– Det er kommunane som har ansvar for å følgje opp lovbrot i strandsona. Det er viktig at kommunane tek dette på alvor. For å forenkle dette, lager vi ein ny rettleiar for lovbrotsoppfølging, seier han.

Plan- og bygningslova frå 1967 seier at det er byggjeforbod innanfor hundremetersbeltet i strandsona. Lova skal vareta omsyn til friluftsliv og landskapsvern, men gir på same tid kommunane stor handlefridom i arealplanlegginga.

– Eg forventar at rettleiaren gjer det lettare å følgje opp det store omfanget av kriminalitet knytt til ulovleg utbygging som Økokrim har dokumentert. Dette må bli eit verktøy for å slå ned på rikfolk som tek seg til rette på kostnad av fellesskapet, seier Sofie Marhaug i Raudt.

– Klare retningslinjer og oversikt over metodar for å følgje opp ulovlege tiltak i strandsona har vore etterlengta lenge, seier leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Han forventar at rettleiaren blir følgd opp med ressursar til nødvendig etterforsking og oppfølging.

Også Alfred Bjørlo (V) ventar at rettleiaren gir «krystallklare signal om at ulovlege tiltak i strandsona skal følgjast opp, og at sårbar natur langs kysten skal ha sterkare, ikkje svakare vern enn i dag.»

– Dei signala Gjelsvik har gitt til no er svært urovekkjande. Med den nye rettleiaren har han sjansen til å rette opp inntrykket, seier Bjørlo til NRK.

(©NPK)