I samband med at fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen for Sognog Fjordane, bestemte også fylkespolitikarane at det skal uarbeidast ein ein eigen strategi forindustrien i fylket.

Eit utkast til slik strategi er no klar, og noskal næringa, offentlege instansar og andre få seie meininga si omhan. Etter at fylkestinget handsama utkastet til industristrategi i byrjinga av juni, vert det no sendt ut på høyring, opplyser fylkesdirektør for næring, Jan Heggheim.

Utkastettil strategi er laga av fylkeskommunen og partnarskapen fornæringsutvikling i Sogn og Fjordane. Unde3rvegs i arbeidet er det henta inn synspunkt frå aktørar i industri og anna næringsliv. Dette er gjort gjennom både bedriftsbesøk og eige møte med fleire industrileiarar.

- Målet i industristrategien samsvarer med målet iverdiskapingsplanen: 500 nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane iåret. Funksjonen industrien har som motor med ringverknadar forandre næringar, er sentral for å nå dette målet, seier Heggheim i ei pressemedlnig.

Industristrategienskal etter planen leggjast fram for fylkestinget i oktober 2015.Heile høyringsutkastet finn du her.