Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gjeve Statens vegvesen mellombels utsleppsløyve i samband med driving

av Vangbergtunnelen

på fylkesveg 60 Ugla – Skarstein.

I april 2016 startar arbeidet på den 1.170 meter lange Vangbergtunnelen. Løyvet frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjer at Statens vegvesen kan sleppe ut drifts-, drens- og spylevatn i samband med driving av Vangbergtunnelen.

Nordfjorden er resipient for avløpsvatnet.

Tunnelen vert truleg driven frå ei side, men det er lagt opp til moglegheit for utslepp på begge sider av tunnelen.

Vangbergtunnelen inngår som siste del i opprusting av «Norges verste veg». Framdriftsplanen tilseier at heile vegprosjektet skal vere ferdig sommaren 2018.

I samband med at saka om utsleppsløyve var ute på høyring, gav Fiskeridirektoratet innspel på at det må takast omsyn til låssettingsplassar for brisling.

Statens vegvesen opplyser at utslepp frå tunneldrivinga skal gå via reinseanlegg, slik Fiskeridirektoratet ber om.