- Kvinnedagen er ei viktig markering. Tenk kor mykje som har betraseg for kvinner sin situasjon og posisjon i samfunnet dei siste 100åra, seier Jofrid Rye Hestenes, kommunepolitikar i Stryn og leiar av Senterkvinnene i Sogn og Fjordane. Rye Hestenes sit også i fylkesstyret for Sp.

Ho understrekar at ho ikkje er nokon feminist, men er oppteken av likeverd.

- Likestilling betyr ikkje atvi skal bli meir like, men at kvinner og menn er like mykje verdt,og at alle har like mulegheiter i samfunnet vårt. Fersk Statistikkfrå SSB, viser mellom anna at kvinner tener mindre enn menn, også ivårt land. Kvinner er underrepresenterte i svært mange fora som erviktige for samfunnsutviklinga vår. Det er ei viktig oppgåve åsynleggjere kvinnelege forbilde, seier Rye Hestenes.

Ho meiner at positive eksempel, forskning ogein aktiv målretta politikk er viktig for å oppnå likestillingmellom kvinner og menn.

- Etter mi meining er det viktig at kvinnerog menn er på same arena, både i arbeidslivet, i det politiske livog elles i samfunnet. Vi har svært mykje å lære av kvarandre, og påden måten kan vi gjere kvarande gode. Det er viktig å markere kvinnedagen, og i solidaritet med sværtmange kvinner i verda rundt oss, som har ein svært vanskelegsituasjon, avsluttar leiaren for Senterkvinnene i fylket.