La vevkjerringane vere i fred – dei ryddar opp

foto