Nemnda: Frå møtet i fagopplæringsnemnda 2. november. Nils P. Støyva, leiar i nemnda, sit ved enden av bordet.
            (Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Nemnda: Frå møtet i fagopplæringsnemnda 2. november. Nils P. Støyva, leiar i nemnda, sit ved enden av bordet.Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fagopplæringsnemnda ønskjer meir spesialisering og samarbeid:

- Vellukka samarbeid mellom Stryn og Eid vgs

Leiaren av Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane, Nils P. Støyva, seier han ønskjer at dei vidaregåande skulane i fylket må spesialisere seg og utvikle samarbeidet. Han viser til Eid og Stryn som gode døme.

Spesielt gjeld dette yrkesfaga, seier Støyva i ei pressemelding etter siste møte i Fagopplæringsnemnda.

– Skulane i fylket vårt er relativt små, og nesten alle skulane har tilbod innan yrkesfaga. Då er det viktig at dei spesialiserer seg på nokre fagområde, og at skulane samarbeider både om undervisning og fagområde, seier Støyva.

– Elevgrunnlaget vårt gjer det ikkje mogleg å utvikle svært mange tilbod på kvar skule.

Merksemd nasjonalt

Nils P. Støyva viser til samarbeidet VG2 helsefag ved Stryn vidaregåande skule og elektrofag ved Eid vidaregåande skule har om velferdsteknologi, og omtaler dette samarbeidet som svært vellukka.

– Dette er eit samarbeid som har fått merksemd nasjonalt, og eg meiner slike samarbeid må utviklast ved fleire av skulane våre, seier leiaren i Fagopplæringsnemnda.

Vurderte opplæringstilbodet

Fagopplæringsnemnda hadde møte 2. november. Då stod mellom anna dimensjoneringa av det samla opplæringstilbodet i fylket for neste år på saklista.

Utvalet peika særleg på at det er viktig å sjå på behovet for faglært arbeidskraft i næringslivet og tilgangen på læreplassar når ein set opp opplæringstilbodet.

Av konkrete ønske har mellom anna næringslivet i Gloppen og Vågsøy etterspurt VG2 plast- og komposittfag.

Kjem nytt fagområde

– Dette er eit nytt fagområde i Sogn og Fjordane. Ut frå etterspurnaden i næringslivet må vi få til eit tilbod på VG2-nivå i dette fagtilbodet, meiner Støyva.

Tilbakemeldingane frå nærings- og arbeidslivet og opplæringskontora syner elles at det er bra samsvar mellom behova i næringslivet og tilboda ved dei vidaregåande skulane, meiner leiaren i Fagopplæringsnemnda.

Meir å lese på Fjordingen:
Siste nyheter

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Dagens leiarartikkel:

Kommunevåpen

Kommunane:

Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Dersom forslaget om å fjerne maskinskatten går gjennom, må det kompenserast med andre skattar eller dårlegare tenester, åtvarar fleire kommunar.

Vil gi utstyr til TIP-linje

Næringslivskrefter i Stryn vil strekkje seg langt for å få på plass TIP-linje i Stryn.

Gamle Innvik ullvarefabrikk ønskjer kommunal støtte:

Søkjer om 50.000 kr

Loen - Rake

Gang- og sykkelveg nedprioritert

– Prioriteringa er basert på grove faktafeil, seier Haldor Hove i Loen Utviklingslag.

Stor nedgang i fråværet

Ferske tal syner stor nedgang i fråværet ved dei vidaregåande skulane.

Mister dagens breibandsløysing

- Kva slags policy er dette? spør Telenor-kundar i Hjelledalen og Oppstryn