Stryn kommune har skrevet til 20 adresser eller eiendommer i Grov og Guddal.

«Statens kartverk har i namnesak 2021/120 vedteke Gutdal som rett skrivemåte på stadnavnet. Det vart ikkje klaga på vedtaket. Stryn kommune må nytte den vedtekne skrivemåten i si sakshandsaming. Namnenemnda i Stryn kommune har føreslått Gutdalsvegen som namn på vegen frå rv 15 (Strynevegen) til Gutdal. Vegnamnet er ikkje vedteke enno».

Vegnavn har oftest tilknytning til steder hvor veien går eller ender. Stedet Guddal har hatt samme navn helt tilbake til cirka 1750. Dette bekrefter Jon Åning fra Oppstryn som har sjekket dette i «Oppstryn Kyrkjebok», og kan ikke i perioden finne at Gutdal er benyttet som stedsnavn. Noen få ganger er Gudal benyttet, som muligens kan knyttes til at presten har vært litt uvøren, forteller Jon.

At Stryn kommune eller Statens kartverk på Hønefoss finner andre forslag til skrive- måter, finner vi mer enn underlig. På Folven, langs rv 15, har det vært skiltet til Guddal i lang tid.

Vi har også vært i kontakt med mange beboere både i Grov og på Guddal, men ingen av disse ønsker seg Gutdalvegen som vegnavn. Vi støtter innsender Vivian Guddal sine kommentarer til Fjordingen den 19. januar, fullt ut.

Undertegnede har, og har hatt eiendommer på Guddal. Vi håper nå at vegnavnet Guddalsvegen blir den endelige løsningen. Her må byråkratiet vike.

Rolf Guddal, Lier

Rolv Guddal, Tanum